A treia ședință a comisiei de discutare a Proiectului de modificare a Legii și Statutului profesiei

A treia ședință a comisiei de discutare a Proiectului s-a desfășurat în data de 19.04.2016, de la ora 14,00 la ora 17,15.

Au fost prezenți 9 membri ai Comisiei, iar doi au fost substituiți cu acordul acestora de alți doi avocați nemembri. Au lipsit doi membri ai Comisiei. Au fost prezenți doi avocați nemembri, pe lângă cei care au substituit membrii absenți.

Tema principală de discuție a Comisiei a fost: Pregătirea profesională continuă.

Pentru început, s-au finalizat discuțiile pe tema de la ultima ședință, cea din 05.04.2016.

Raportat la modificarea propusă asupra art. 272 alin. 3 din Statut, respectiv modificarea vechimii în profesie pentru avocații care pot fi aleși în comisia centrală de disciplină, a fost pus în discuție motivul care a generat această propunere.

S-a arătat că modificarea se înscrie în linia generală de reducere a vechimii în profesie pentru funcțiile de conducere/alegere în organele profesiei conform dezideratului de a permite avocaților tineri un astfel de acces.

În contraargumentare, s-a arătat că probabil este potrivită o vechime mai mare având în vedere că această comisie judecă excluderea din profesie, prin urmare fiind necesar ca aceasta să fie compusă din avocați cu o vechime cât mai mare în profesie.

S-a subliniat că ar fi potrivit ca părerile scrise ale membrilor comisiei referitor la fiecare modificare să fie transmise din timp, de preferat după fiecare ședință, pentru a nu lăsa această muncă a comisiei ulterior ședințelor, respectiv după epuizarea în întregime a discutării proiectului pentru a nu omite anumite argumente pe care, poate, la momentul discutării punctuale respectivul membru le-a avut, dar pe care ulterior nu și le mai amintește.

S-a arătat că se vor compila argumentele pro/contra pe fiecare punct modificator pentru ca membrii comisiei să aibă o imagine provizorie asupra celor deja exprimate. Această compilare se va face nominalizând membrii comisiei care au propus argumentele.

S-a contraargumentat că o astfel de abordare, prin nominalizarea celor care au propus argumentele nu pare corectă, Comisia fiind aleasă pentru a exprima o poziție comună.

În aceeași linie, s-a arătat că rolul comisiei nu e să pună în cântar argumentele, ci să facă o situație a lor pe care să o prezinte Adunării Generale, ca aceasta să decidă.

Ca răspuns, s-a arătat că pot fi mai multe opțiuni pe anumite modificări, dând exemplul discuțiilor din cadrul grupului de Facebook Avocatura Altfel pe tema contribuțiilor la pensii unde s-au exprimat opinii pentru diferite moduri în care să fie modificate aceste prevederi.

S-a subliniat că discuțiile pe diferitele opțiuni de modificare pot fi purtate doar după ce se lămuresc principiile juridice care stau la baza contribuțiilor la CAA.

În contraargument s-a considerat că principiile privind contribuțiile la pensii sunt politice nu juridice.

Pe această temă s-a arătat că, având în vedere calculul cuprins în opinia depusă de unul dintre membrii comisiei, dacă raportăm maximum de contribuție la sistemul de pensii de Stat al persoanelor care realizează venituri din activități independente (altele decât avocatura) care pe lună este de 3.525 lei (prin aplicarea procentului de contribuție de 26,3%), la maximum actual de contribuție la CAA, care este de 1.336 Lei/lună (procentual fiind 11% din venit), s-ar putea discuta de o mărire a pragului maximal.

S-a exprimat opinia în sensul optării pentru eliminarea pragului maximal sau pentru mărirea acestuia.

S-a prezentat de un reprezentant al avocaților stagiari, prezent la ședință, rezultatul sondajului de opinie realizat în grupul de Facebook al avocaților stagiari din Baroul Cluj. Din 31 de votanți 27 au răspuns DA iar 4 NU la întrebarea:Sunteți de acord să se modifice Legea pensiilor avocaților în sensul scutirii avocaților stagiari pe perioada stagiaturii de la plata contribuțiilor la sistemul de pensii?

S-a eprimat opinia de către reprezentantul acestora că prin raportare la numărul total al stagiarilor din Baroul Cluj, răspunsul și-ar păstra aceeași pondere.

Sondajul a fost realizat la solicitarea președintelui comisiei, în ideea de a avea un punct de vedere al stagiarilor raportat la o modificare care îi privește direct.

Se pune în discuție realizarea unui astfel de sondaj la care să răspundă și avocații definitivi. Se stabilește realizarea acestuia pentru următoarea ședință.

S-a arătat că, raportat la discuțiile din ședința trecută cu privire la vechimea necesară în profesie pentru a pune concluzii la ÎCCJ, vechimea potrivită ar fi de 10 ani și că diminuarea continuă poate duce la o diminuare excesivă a acesteia, în condițiile în care inițial s-a scăzut de la 10 la 6 ani, apoi de la 6 la 5 ani. S-a dat exemplu Franța, unde pentru a pune concluzii la Înalta Curte trebuie promovat un examen.

S-a luat în discuție tema ședinței: Pregătirea profesională continuă, respectiv următoarele puncte din Proiect:

I. Legea nr. 51/1995

3. Art. 23 alin. 4 se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

Avocatul definitiv este obligat să-și actualizeze permanent pregătirea profesională, prin oricare dintre modalitățile de pregătire profesională continuă stabilite de Statul profesiei. Punctajul anual obținut ca urmare a pregătirii profesionale continue se va înscrie în tabloul avocaților definitivi, într-o rubrică distinctă pentru fiecare avocat în parte.

Forma actuală:

Avocatul definitiv este obligat să frecventeze formele de pregătire profesională continuă organizate de barou, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor sau de formele de exercitare a profesiei, în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

4. Completarea art. 23 cu alin. 5 care să aibă următorul conținut:

Forma propusă:

Neîndeplinirea obligației de la alin. 4 constituie abatere discilpinară.

5. Art. 24 alin. 1 se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

Baroul are obligaţia să întocmească și să actualizeze lunar tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului ştiinţific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a instanţelor la care au dreptul să pună concluzii și a punctelor de pregătire profesională pentru perioada de referință.

Forma actuală:

Baroul are obligaţia să întocmească anual tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului ştiinţific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a instanţelor la care au dreptul să pună concluzii.

6. Art. 24 alin. 3 se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

Prin grija baroului, tabloul avocaţilor şi modificările intervenite sunt comunicate la începutul fiecărei luni instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti, precum şi U.N.B.R.

Forma actuală:

Prin grija baroului, tabloul anual al avocaţilor şi modificările intervenite sunt comunicate la începutul fiecărui an instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti, precum şi U.N.B.R.

II. Statutul profesiei

15. Art. 292 alin. 2 lit. b) se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

b) să aibă o participare de cel puțin 50% la toate conferinţele de stagiu organizate de consiliul baroului, să pregătească în scris subiectele conferinţelor şi lucrările avocaţiale repartizate de coordonatorul conferinţelor de stagiu;

Forma actuală:

b) să participe la toate conferinţele de stagiu organizate de consiliul baroului, să pregătească în scris subiectele conferinţelor şi lucrările avocaţiale repartizate de coordonatorul conferinţelor de stagiu;

17. Art. 299 alin. 2 se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

Absenţa la mai mult de 50% din totalitatea orelor alocate cursurilor I.N.P.P.A., precum şi orice alte acte de încălcare a statutului şi regulamentului acestuia conduc la exmatricularea avocatului stagiar. Exmatricularea din cadrul I.N.P.P.A. reprezintă o abatere disciplinară gravă, care conduce la pierderea calităţii de avocat stagiar.

Forma actuală:

Absenţa repetată de la cursurile I.N.P.P.A., precum şi orice alte acte de încălcare a statutului şi regulamentului acestuia conduc la exmatricularea avocatului stagiar. Exmatricularea din cadrul I.N.P.P.A. reprezintă o abatere disciplinară gravă, care conduce la pierderea calităţii de avocat stagiar.

18. Art. 316 lit. d) se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

d) redactarea şi publicarea de note, articole, eseuri, studii pe probleme juridice în reviste de specialitate, tipărite sau apărute în formă electronică, acreditate de INPPA sau indexate în baze de date naționale sau internaționale;

Forma actuală:

d) redactarea şi publicarea de note, articole, eseuri, studii pe probleme juridice;

19. Art. 317 alin. 1 se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

Pregătirea continuă realizată de către avocaţi va fi evaluată în mod regulat. Nu pot fi acordate puncte de pregătire profesională pentru participarea la activități care nu au caracter științific sau pentru deținerea oricărei funcții de conducere sau de reprezentare în cadrul organelor centrale sau locale ale UNBR sau ale Barourilor.

Forma actuală:

Pregătirea continuă realizată de către avocaţi va fi evaluată în mod regulat.

Pe aceste texte modificatoare s-au purtat următoarele discuții:

S-a arătat că ar trebui să existe o actualizare trimestrială, nu lunară raportat la modificarea propusă pentru art. 24 alin. 1 din Lege, din motive de costuri (timpul efectiv consumat de personalul însărcinat cu ținerea bazei de date). Având în vedere că în prezent actualizarea este anuală, o actualizare lunară ar fi excesivă.

S-a arătat și că ar fi potrivită actualizarea o dată pe an, pentru că nu este interzis a se actualiza mai repede, dar e necesar cel puțin o dată pe an.

S-a stabilit că actualizarea punctelor de pregătire profesională se va face pe perioada de referință de 3 ani, la finalul fiecărei perioade de 3 ani, având în vedere că în toată această perioadă avocatul are dreptul să acumuleze acele puncte.

S-a arătat însă, și că e inutilă menționarea în tabloul avocaților a punctelor de pregătire profesională, dacă actualizarea se va face doar o dată la trei ani.

În ceea ce privește modificarea art. 317 alin. 1 din Statut, cu privire la menționarea expresă a faptului că „Nu pot fi acordate puncte de pregătire profesională pentru participarea la activități care nu au caracter științific sau pentru deținerea oricărei funcții de conducere sau de reprezentare în cadrul organelor centrale sau locale ale UNBR sau ale Barourilor”, s-a arătat că, de principiu, modificarea este binevenită, dar ar fi necesar ca lectorii INPPA să beneficieze de astfel de puncte având în vedere că pregătirea cursurilor INPPA presupune o activitate științifică de documentare.

S-a arătat și că există o hotărâre a Consiliului UNBR care ar trebui anulată pentru a nu se mai acorda puncte de pregătire profesională continuă pentru astfel de situații, nefiind necesară precizarea expresă în Statut a unei astfel de interdicții.

S-a arătat și că apare firesc ca pe lângă indemnizația pe care o primesc consilierii Baroului să li se acorde și puncte de pregătire profesională.

Comisia a fost majoritar de acord cu această modificare, cu mențiunea că cei care fac parte din comisie dar sunt consilieri în Barou s-au abținut de la vot.

S-a luat în discuție art. 23 alin. 4 din Lege, „Avocatul definitiv este obligat să-și actualizeze permanent pregătirea profesională, prin oricare dintre modalitățile de pregătire profesională continuă stabilite de Statul profesiei. Punctajul anual obținut ca urmare a pregătirii profesionale continue se va înscrie în tabloul avocaților definitivi, într-o rubrică distinctă pentru fiecare avocat în parte” precum și completarea Legii cu alin. 5 la art. 23 cu următorul conținut „Neîndeplinirea obligației de la alin. 4 constituie abatere discilpinară.

Raportat la aceste texte s-a arătat că intrând în contact cu un avocat slab pregătit orice terță persoană își face o impresie negativă despre toată profesia, motiv pentru care se consideră că e necesară aplicarea anumitor sancțiuni, poate chiar mai drastice pentru lipsa pregătirii profesionale, dându-se exemplu suspendarea din profesie, deoarece se consideră că abaterea disciplinară, ca sancțiune, este fără efect.

În replică, s-a considerat că ar trebui adoptat un sistem gradual de sancționare.

S-a arătat și că e destul de dificil să stabilim dacă e ok sau nu să sancționezi disciplinar un avocat pentru nerealizarea pregătirii profesionale, ținând cont și de dificultatea stabilirii unui echilibru între cursurile de pregătire continuă și complexitatea cauzelor pe care le manageriază un avocat.

S-a susținut, de asemenea, instituirea unei eventuale obligativități a plății pregătirii profesionale continue, plată care, în cazul în care nu se urmează cursurile, să constituie o sancțiune pecuniară, fără a se acorda punctele de pregătire profesională.

În replică, s-a arătat că pregătirea profesională se poate realiza și prin publicarea articolelor de specialitate, prin urmare e posibil ca un avocat să nu urmeze niciun curs INPPA, dar să realizeze punctele de pregătire profesională.

S-a arătat și că s-ar putea institui obligativitatea unui examen, pentru cei care nu au realizat punctele de pregătire profesională pentru perioada de referință.

S-a subliniat, referitor la pregătirea avocaților, că dificultatea mai ridicată a examenului de admitere în magistratură față de cel de admitere în avocatură și organizarea primului înaintea celui de-al doilea poate duce la concluzia, raportat și la situația că cei care nu reușesc la primul examen, vin, dau examen și sunt admiși, de obicei, la cel de-al doilea, că avocații sunt mai slab pregătiți decât magistrații. În acest sens, s-a arătat că aceste examene ar trebui organizate în paralel, pentru ca fiecare să aleagă doar unul dintre acestea.

S-a supus la vot modificarea privind înscrierea în tabloul avocaților a punctelor de pregătire profesională. Au fost 7 voturi PENTRU și 3 voturi ÎMPOTRIVĂ.

S-a propus modificarea art. 23 alin. 4 din Lege prin indicarea la final a faptului că includerea punctajului în tabloul avocaților se face în baza art. 44 alin. 2 lit. f) din Statut și să se modifice art. 44 alin. 2 lit. f) din Statut în mod corespunzător.

S-a decis înlăturarea modificării reținută de pct. I.4 din Proiect, respectiv completarea art. 23 din Legea nr. 51/1995 cu alin. 5 care să stabilească expres că nerealizarea pregătirii profesionale continue constituie abatere disciplinară, pe motiv că prevederea ar fi superfluă, orice abatere de la prevederile Legii și Statutului constituind abatere disciplinară conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 51/1995.

Referitor la modificarea propusă în Proiect la pct. II.15 privind reducerea prezenței obligatorii a stagiarilor la conferințele de stagiu la 50%, s-a pus în discuția comisiei în ce mod va fi interpretată această absență de 50%, respectiv dacă pentru cele 50% absențe trebuie motivare, iar prezența de 50% rămasă e obligatorie fără a se accepta alte motivări sau și această prezență de 50% poate fi „ocolită” prin motivarea absențelor pentru restul de 50%. Dacă ar exista o astfel de situație se consideră că s-ar goli de conținut ideea pregătirii profesionale inițiale, având în vedere că s-ar putea ajunge să existe o absență totală de la aceste cursuri. Se consideră însă că, de principiu, ar fi ok o diminuare a prezenței obligatorii la 50% având în vedere și situația stagiarilor care vin la cursuri din afara localităților care sunt centre teritoriale INPPA.

S-a supus la vot această modificare (art. 292 alin. 2 lit. b) din Statut). Au fost 2 voturi PENTRU modificare, 6 ÎMPOTRIVĂ și o ABȚINERE.

În aceeași idee, s-a arătat că a fost transmisă o propunere de modificare raportat la conferințele de stagiu, de la un avocat stagiar, care propune ca art. 299 alin. 3 din Statut să fie modificat în următorul sens: „Cursurile INPPA pot fi organizate și în forma video-conferințelor, sub coordonarea centrelor teritoriale și persoanelor desemnate în organizarea la nivel de barou a activității de pregătire profesională”. În motivarea acestei modificări s-a arătat că deplasarea stagiarilor din alte județe în centrele teritoriale INPPA prespune costuri care pot fi în unele cazuri exagerate, iar deplasarea prespune absența de la birou câte 2-3 zile lucrătoare pe săptămână.

Raportat la propunere, s-a arătat că în ceea ce privește persoanele care se deplasează din alte localități poate fi într-adevăr o problemă de inechitate.

S-a arătat însă și că, în mod normal, în temeiul legii, maestrul este obligat să asigure stagiarului decontarea cheltuielilor de transport în astfel de situații.

În acest sens, s-a identificat în modelul de Contract de colaborare prevăzut de Statutul profesiei reglementarea prin care se stabilește că „Beneficiarul se obligă: să asigure toate condiţiile pentru participarea Colaboratorului la toate formele de pregătire profesională iniţială organizate de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, denumit în continuare I.N.P.P.A., şi la celelalte forme de pregătire şi formare profesională iniţială prevăzute de Statutul profesiei de avocat”.

S-a stabilit că modificarea de la pct. II.16 din Proiect, respectiv completarea art. 296 alin. 1 din Statut va fi eliminată având în vedere că există o prevedere similară în art. 303 alin. 2 din Statut.

Raportat la modificarea propusă prin pct.II.18 din Proiect (modificarea art. 316 lit. d) din Statut) toți cei prezenți au fost de acord cu aceasta.

Pentru ședința următoare, din 18 mai 2016, ora 14,00, sediul Baroului Cluj, s-au stabilit spre discutare următoarele teme: Transparența decizională (pct. I.14,16,18 din Lege și pct. II.3 din Statut), modificarea atribuțiilor A.G. a Baroului și a atribuțiilor Congresului (pct. I.15,19, din Lege) și alte puncte care intră în categoria diverse (pct. I.7,8,9,20 din Lege și pct. II.5,20 din Statut).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: